ALMINDELIGE BETINGELSER

ved 

LEVERING AF ALLE POWER-FLEX ApS  PRODUKTER  

                                                                                  Skovlunde, Danmark

                                                                                  Januar 2020

1.      Alle produkter leveret at POWER-FLEX er underlagt de ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af mængdevarer af standardtype, såsom MEKANISKE, ELEKTRISKE og ELEKTRISKE KOMPONENTER, SKRUER og SØM NLS  udstedt i 1995 af Foreningerne af Maskintekniske Industrier i Danmark, Finland, Norge og Sverige, hvis ikke andet er bestemt i nærværende betingelser.

2.      Præamblen NLS, § 1 slettes og erstattes som følger:

         Nærværende Almindelige Betingelser skal gælde for alle varer leveret af POWER-FLEX uden nogen udtrykkelig aftale. Disse betingelser er en integreret del af enhver aftale mellem POWER-FLEX og dets kunder, ved henvisning hertil i alle ordrebekræftelser eller ethvert andet dokument, brev eller enhver anden form for kommunikation fra POWER-FLEX og de vil blive udleveret til kunden ved enhver given foranledning.  Enhver afvigelse herfra, bortset fra hvad der heri er fastsat, skal være skriftlig.

3.      LEVERING

         § 5 slettes og erstattes som følger:

         Alle leveringer er ab fabrik, hvis ikke andet specifikt er aftalt skriftligt.

4.      BETALING

         § 11. Den sidste linie ændres som følger:

         Erstatningen kan ikke overstige den aftalte pris med tillæg af renter fra forfaldsdagen til kontraktens ophævelse.

  5.      ANSVARLIGHED VED FEJL OG MANGLER

          § 16. Følgende skal føjes til § 16:

          POWER-FLEX skal dog kompensere kunden for de udgifter, som han har haft i forbindelse med at afmontere, sortere, undersøge og geninstallere fejlagtige varer. Denne erstatning kan dog under ingen omstændigheder overstige 20% af indkøbsprisen på den del af leverancen, der er dokumenteret fejlbehæftet.

 6.      FORDELING AF ANSVAR VED SKADE FORVOLDT AF PRODUKTET

          § 17. Det sidste afsnit slettes og følgende nye tilføjes:

          Power-Flex vil bistå med tekniske data.

  7.      TVISTER OG LOVVALG

          § 20 udgår og erstattes som følger:

          Enhver tvist, der opstår på baggrund af eller i forbindelse med en kontrakt mellem parterne, skal afgøres af Sø- og Handelsretten, Bredgade 70, 1260 København, Danmark, hvis ikke der er truffet aftale om voldgiftsbehandling i henhold til lovgivningen i Danmark om voldgift.

         § 21 slettes og erstattes som følger:

          Enhver tvist, der opstår på baggrund af eller i forbindelse med kontrakten, herunder dennes fortolkning, skal være undergivet dansk ret.

Power-Flex | Produktion og salg af industrielle spændebånd